แบบฟอร์มเสนอขายที่ดิน

ข้อมูลผู้นำเสนอ

แนบภาพบัตรประชาชน

รายละเอียดที่ดิน

ไร่
งาน
ตร.ว

ระบุราคา

* สามารถใส่ ราคา/ตร.ว หรือ ราคา/ตร.ไร่ หรือ มูลค่ารวม ก่อนก็ได้
บาท/ตร.ว
บาท/ไร่
บาท

รายละเอียดที่ดิน

ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ถนน
ซอย

ระบุพิกัด Latitude และ Longitude

อัพโหลดระวางที่ดิน

รองรับไฟล์ jpg,png,gif,pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB

อัพโหลดโฉนดที่ดิน

รองรับไฟล์ jpg,png,gif,pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB

อัพโหลดแผนที่ / หน้าที่ดิน

รองรับไฟล์ jpg,png,gif,pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB

อัพโหลดกรอบที่ดิน ที่เสนอขาย

รองรับไฟล์ jpg,png,gif,pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB

สรุปรายการเสนอขายที่ดิน

ข้อมูลผู้นำเสนอ
ประเภท:
ชื่อ:
นามสกุล:
อีเมล์:
เบอร์โทร:
เลขบัตรประชาชน:
ภาพบัตรประชาชน:
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน:
รายละเอียดที่ดิน
จำนวนไร่: ไร่
จำนวนงาน: งาน
จำนวนตร.วา: ตร.ว

ราคา/ตร.ว: บาท

ราคา/ไร่: บาท

มูลค่ารวม: บาท
ตำบล/แขวง:
อำเภอ/เขต:
จังหวัด:
ถนน:
ซอย:
Latitude:
Longitude:

ระวางที่ดิน:
โฉนดที่ดิน:
แผนที่/หน้าที่ดิน:
กรอบที่ดิน: