เอกสารกู้ซื้อบ้าน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารกู้บ้านให้พร้อม เพื่อช่วยร่นระยะเวลาให้สถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรายละเอียดเอกสารตามแหล่งที่มาของรายได้ดังนี้

เอกสารทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

 1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ
  1.1  หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน
  1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  1.3 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนก
 2. กรณีเจ้าของธุรกิจ
  2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น
  2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
  2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
  2.6 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
 3. กรณีประกอบอาชีพอิสระ
  3.1 รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  3.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
 3. แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

คำอธิบายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 1. MLR (Minimum Loan Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดเรียกเก็บลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
 2. MRR (Minimum Retail Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี
 3. MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี

 

ที่มา: SET.or.th

ยืนยันข้อมูลการขายที่ดิน

ข้อมูลผู้นำเสนอ

ประเภท:

Owner

ชื่อ:

Firstname

นามสกุล:

Lastname

อีเมล์:

Email

เบอร์โทร:

Phone-number

เลขบัตรประชาชน:

idcard

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน:

idcard address

รายละเอียดที่ดิน

จำนวนไร่:

rai

จำนวนงาน:

ngan

จำนวนตร.วา:

tarangwa

ราคา/ตร.วา:

pricepertarangwa

มูลค่ารวม:

totalprice

จังหวัด:

province

อำเภอ/เขต:

amphur

ตำบล/แขวง:

tambon

ถนน:

road

ซอย:

soi

Latitude:

latitude

Longitude:

longitude