เจ้าหน้าที่ IT Support

รายละเอียด
 1. ดูแลงานด้าน Support hardware และ ระบบ network, firewall, log report
 2. งานซ่อมและส่งมอบ Computer ของพนักงาน
 3. บริหารระบบ IT inventory และ Stock IT
 4. MA Computer และ Accessories ฝ่ายต่างๆ
 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. อายุ 22-35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในระบบ Network (TCP/IP,LAN,WAN,WLAN)
 4. มีความรู้เรื่อง OSI Model และสามารถ Config Router , Swicth และ Firewall ได้
 5. สามารถนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสภาพงานในบริษัทฯ ได้
 6. มีความคิดที่จะพัฒนาระบบการทำงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานใหญ่
จำนวนที่เปิดรับ
 • 1 อัตรา
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง