ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ประจำโครงการ)

รายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
– ควบคุมและบริหารจัดการงานสำรวจและวางแผนการตลาด ทั้ง วิเคราะห์ตัวบ้านสภาพแวดล้อมของโครงการเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่ การจัดทำสรุปการวิเคราะห์และแจ้งผลการสำรวจตลาดให้ฝ่ายขาย ทราบการร่วมกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการขาย พร้อมร่วม วางแผนการขายรวมทั้งร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ ตลาดและการขายของสายงาน
– กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์และ Product Mix
– ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขัน
– รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณใน เบื้องต้น
– ควบคุมการใช้งบประมาณให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
– กำหนดรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้า
– วางแผน จัดทำและนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด Promotion ผ่านสื่อต่างๆ
– ประเมินผลการใช้สื่อโฆษณาและการดำเนินกิจกรรมทางการ ตลาด
– กำกับดูแลงานบริหารข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการทำ การตลาดและ Promotion ที่เหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดกาขายได้
– ทำงานร่วมกับสายงานขายในการออก Promotion การสร้าง Sales Tools & Sales Talk

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
– ควบคุมและบริหารจัดการงานสำรวจและวางแผนการตลาด ทั้ง วิเคราะห์ตัวบ้านสภาพแวดล้อมของโครงการเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่ การจัดทำสรุปการวิเคราะห์และแจ้งผลการสำรวจตลาดให้ฝ่ายขาย ทราบการร่วมกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการขาย พร้อมร่วม วางแผนการขายรวมทั้งร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ ตลาดและการขายของสายงาน
– กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์และ Product Mix
– ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขัน
– รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้งบประมาณใน เบื้องต้น
– ควบคุมการใช้งบประมาณให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
– กำหนดรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับความต้องการ ของลูกค้า
– วางแผน จัดทำและนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด Promotion ผ่านสื่อต่างๆ
– ประเมินผลการใช้สื่อโฆษณาและการดำเนินกิจกรรมทางการ ตลาด
– กำกับดูแลงานบริหารข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการทำ การตลาดและ Promotion ที่เหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดกาขายได้
– ทำงานร่วมกับสายงานขายในการออก Promotion การสร้าง Sales Tools & Sales Talk

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ประจำโครงการ
จำนวนที่เปิดรับ
 • 2
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง