ร่วมงานกับ JSP

ร่วมงานกับ JSP

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ตำแหน่งว่างทั้งหมด 11 รายการ

ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน อัตรา
ผู้จัดการแผนกบริการหลังการขาย ประจำโครงการ 1 สมัครงาน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงาน สำนักงานใหญ่ 2 สมัครงาน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) ประจำโครงการ 1 สมัครงาน รายละเอียด
Project Officer (PMO) ประจำโครงการ 9 สมัครงาน รายละเอียด
ผู้จัดการนิติบุคคล ประจำโครงการ 3 สมัครงาน รายละเอียด
วิศวกรจัดซื้อจัดจ้างโครงการ สำนักงานใหญ่ 3 สมัครงาน รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย (ประจำโครงการ) ประจำโครงการ 6 สมัครงาน รายละเอียด
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ประจำโครงการ 1 สมัครงาน รายละเอียด
วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ประจำโครงการ 5 สมัครงาน รายละเอียด
ผู้จัดการแผนกการตลาดออนไลน์ สำนักงานใหญ่ 1 สมัครงาน รายละเอียด
พนักงานขายประจำโครงการ ประจำโครงการ หลายอัตรา สมัครงาน รายละเอียด

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

  พนักงานเจเอสพี เรามีเป้าหมายร่วมกัน และให้คุณค่าในสิ่งเดียวกัน
  เรายึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งหล่อหลอมความเป็น JSP จากรุ่นสู่รุ่น

  JSP CORE VALUE ค่านิยมองค์กร ประกอบด้วย
  Quality – คุณภาพได้มาตรฐาน
  Customer – การบริการที่ใส่ใจลูกค้า
  Transparency – เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเชื่อถือได้

  วัฒนธรรม เจเอสพี

  Justness

  ความถูกต้องแม่นยำ

  เรามุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าและบริการที่อยู่บน
  พื้นฐานความถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และเชื่อถือได้
  ให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเสมอ

  Service-mind

  การให้บริการด้วยใจที่เป็นเลิศ

  เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่เข้าถึง
  และเข้าใจความต้องการของลูกค้า
  และผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอ

  Professional

  ความเป็นมืออาชีพ

  เรามุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด
  ด้วยการทำงานที่ไม่หยุดเรียนรู้
  และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ
  และมุ่งมั่นให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด

  เจเอสพีเราใส่ใจทุกรายละเอียด
  เรามีความรักและความเอาใจใส่ต่อพนักงาน และสร้างความสุขของพนักงาน และร่วมแบ่งปัน

       เจเอสพีเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงานในการที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางและกระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถต่อยอดอย่างยั่งยืน บริษัทได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เจเอสพี (JSP ACADEMY) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนคือกำลังสำคัญขององค์กร ผ่านการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ

  JSP ACADEMY ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ SDL ได้แก่
  S = JSP School
  D = Development Program
  L = Learning Hub

  โดยทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
  สามารถแสวงหาและเลือกวิธีการเรียนรู้ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร
  ผ่านการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ

  JSP School

  • On boarding program & JSP on Tour
  • JSP Culture

  JSP Development Program

  •  อบรมภายใน/อบรมภายนอก
   • Functional Development Program
   • Sales ฝ่ายขาย
   • After Sales Service ฝ่ายบริการหลังการขาย
   • Property Management ฝ่ายบริหารนิติบุคคล
   • Operation สายงานปฏิบัติการ
   • Marketing ฝ่ายการตลาด
   • Support ฝ่ายสนับสนุน
  • Management Development

  JSP Learning Hub

  • JSP Knowledge Sharing
  • JSP E-Leaning
  • Digital Learning Service