ร่วมงานกับ JSP

ร่วมงานกับ JSP

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ตำแหน่งว่างทั้งหมด 0 รายการ

ไม่พบข้อมูลในการค้นหานี้

ระบุอีเมล์ในการสมัคร

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

พนักงานเจเอสพี เรามีเป้าหมายร่วมกัน และให้คุณค่าในสิ่งเดียวกัน
เรายึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งหล่อหลอมความเป็น JSP จากรุ่นสู่รุ่น

JSP CORE VALUE ค่านิยมองค์กร ประกอบด้วย
Quality – คุณภาพได้มาตรฐาน
Customer – การบริการที่ใส่ใจลูกค้า
Transparency – เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเชื่อถือได้

วัฒนธรรม เจเอสพี

Justness

ความถูกต้องแม่นยำ

เรามุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าและบริการที่อยู่บน
พื้นฐานความถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และเชื่อถือได้
ให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเสมอ

Service-mind

การให้บริการด้วยใจที่เป็นเลิศ

เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่เข้าถึง
และเข้าใจความต้องการของลูกค้า
และผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอ

Professional

ความเป็นมืออาชีพ

เรามุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด
ด้วยการทำงานที่ไม่หยุดเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมุ่งมั่นให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด

เจเอสพีเราใส่ใจทุกรายละเอียด
เรามีความรักและความเอาใจใส่ต่อพนักงาน และสร้างความสุขของพนักงาน และร่วมแบ่งปัน

     เจเอสพีเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของพนักงานในการที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางและกระบวนการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถต่อยอดอย่างยั่งยืน บริษัทได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เจเอสพี (JSP ACADEMY) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนคือกำลังสำคัญขององค์กร ผ่านการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ

JSP ACADEMY ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ SDL ได้แก่
S = JSP School
D = Development Program
L = Learning Hub

โดยทั้ง 3 องค์ประกอบเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สามารถแสวงหาและเลือกวิธีการเรียนรู้ภายใต้การสนับสนุนขององค์กร
ผ่านการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ

JSP School

 • On boarding program & JSP on Tour
 • JSP Culture

JSP Development Program

 •  อบรมภายใน/อบรมภายนอก
  • Functional Development Program
  • Sales ฝ่ายขาย
  • After Sales Service ฝ่ายบริการหลังการขาย
  • Property Management ฝ่ายบริหารนิติบุคคล
  • Operation สายงานปฏิบัติการ
  • Marketing ฝ่ายการตลาด
  • Support ฝ่ายสนับสนุน
 • Management Development

JSP Learning Hub

 • JSP Knowledge Sharing
 • JSP E-Leaning
 • Digital Learning Service