ส่องเมืองแห่งอนาคตสมาร์ทซิตี้ ‘ณ แปดริ้ว’

ส่องเมืองแห่งอนาคตสมาร์ทซิตี้ ‘ณ แปดริ้ว’
.
ในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมทั้งในด้านสาธารณูปโภคที่ครบครัน ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่สำคัญอย่าง “ฉะเชิงเทรา” จึงเป็นเมืองที่น่าสนใจในอันดับต้นๆ ในการนำร่องพัฒนาให้เป็น Smart City ที่ยังคงไว้ในด้านเกษตรกรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ก่อมลพิษ ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ จึงเหมาะกับการสร้างเมืองใหม่ที่น่าอยู่ น่าอาศัย รองรับผู้ที่จะมาทำงานในพื้นที่ EEC ในอนาคต 😊
.
#jspproperty

 

Smart City คือ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง

เน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ให้ทันสมัย

ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืนในอนาคต

ฉะเชิงเทรา 1 ในเมืองสำคัญของ EEC ที่มีแหล่งอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในการทำการเกษตร โดยต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองแห่งสายน้ำวัฒนธรรม เมืองพักอาศัยสีเขียวชั้นดีทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพ และ EEC พัฒนาพื้นที่ใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน รวมทั้ง โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า รวมทั้งระบบ รีไซเคิลขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) โดยนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ์ค่ะ 😊

แชร์ไปที่
กลับ