ประวัติบริษัท


บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในนาม บริษัท รักษาแลนด์ (สาทร-พระราม3) จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จากัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 โดย คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องมากว่า 20 ปี นโยบายการดำเนินธุรกิจจะเน้นงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ให้บริการที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อลูกค้า จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าตลอดมา เป็นผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ตามลาดับ

วิสัยทัศน์


พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์แนวราบและที่อยู่อาศัยที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่

พันธกิจ


  • พัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง เน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลงไปตามโลกาภิวัฒน์ เข้าสู่ยุคสากลเพื่อให้ได้คุณภาพและประโยชน์อันสูงสุดของผู้ใช้บริการ
  • โครงการทุกโครงการ ได้รับการพัฒนา เอาใจใส่ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม คืนธรรมชาติสู่สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทุกคน
  • เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความโปร่งใส ช่วยเหลือสังคม ตอบแทนประเทศชาติ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม


มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนชนบท

ทางบริษัทเจเอสพีพร๊อพเพอร์ตี้ นำทีมผู้บริหาร ร่วมกับเทศบาลบางบัวทอง , เพื่อนกลุ่มแมวดำและเพื่อนกลุ่มพระราม 3
ระดมทุนเพื่อช่วยส่งเสริมอุปกรณ์กีฬา และ ทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนโรงเรียน ช่องกุ่มวิทยา จังหวัด สระแก้ว
ทั้งนี้ ยังได้มอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน และ จักรยาน ให้แก่นักเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และมอบโอกาสต่อยอด
การศึกษาให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน